• Lorem ipsum

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.megalight.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door Megalight sa/nv. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Megalight sa/nv is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Megalight sa/nv.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

De op onze website aangegeven prijzen zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vastgesteld. Echter, typefouten en andere fouten zijn voorbehouden, en kunnen geen aanleiding geven tot het aangaan van een contract of overeenkomst met Megalight sa/nv.

Megalight sa/nv streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie of inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Megalight sa/nv neemt geen verantwoordelijkheid voor enige informatie die staat op websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.megalight.be op deze pagina.

Contact

Heeft u vragen over de disclaimer van Megalight sa/nv? Neem dan contact met ons op!